TRUNG TÂM ĐỔI MỚI SÁNG TẠO & TẠO TÁC ĐỘNG INNOVATION & IMPACT CENTER

24/09/2023

 

Hoạt động của Trung tâm Đổi mới Sáng tạo và Tạo Tác Động

 

Trung Tâm Hỗ Trợ Kinh Doanh Tạo Tác Động Xã Hội _SIB VIET NAM, được điều hành bởi INNOVATION & IMPACT CENTER (IIC), là một tổ chức khoa học và công nghệ do cá nhân thành lập với sự hỗ trợ ban đầu của Liên Hợp Quốc (UNDP), Trung tâm hoạt động theo Luật khoa học và công nghệ ngày 18/6/2013, Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ và các văn bản liên quan, chịu sự quản lý của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Mục tiêu, phương hướng hoạt động của Trung Tâm IIC, Hỗ Trợ Kinh Doanh Tạo Tác Động Xã Hội _SIB MIEN NAM: Đào tạo, Cố Vấn, Mentor, Kết nối,… phát triển hệ sinh thái Khởi nghiệp sáng tạo xã hội, phát triển hệ sinh thái kinh doanh tạo tác động xã hội.

Đóng