Giảm nghèo dưới góc độ so sánh: Bài học cho Việt Nam từ kinh nghiệm quốc tế

18/08/2023

DOWNLOAD

Giảm nghèo dưới góc độ so sánh: Bài học cho Việt Nam từ kinh nghiệm quốc tế

23 JULY, 2023

Việt Nam dẫn đầu trong các nước đang phát triển có thu nhập thấp cam kết giảm nghèo nhanh và bền vững. Tuy nhiên, Việt Nam hiện đã đạt được vị thế nước có thu nhập trung bình thấp và phấn đấu đạt vị thế nước có thu nhập trung bình cao vào cuối thập kỷ này. Trong bối cảnh này, câu hỏi cần trả lời là liệu Việt Nam có thể học được bài học kinh nghiệm của các quốc gia có thu nhập trung bình và cao khác về kết hợp hài hòa giữa các yếu tố (1) tăng trưởng thu nhập nhanh với (2) bất bình đẳng thấp và (3) giảm nghèo tuyệt đối và tương đối bền vững hay không.

Bài viết này tập trung xem xét một số bài học kinh nghiệm giảm nghèo và sự liên quan của chúng với bối cảnh phát triển ở Việt Nam. Bài viết được cấu trúc như sau: Sau khi xem xét ngắn gọn bối cảnh giảm nghèo ở Việt Nam, bài viết tóm tắt các bài học kinh nghiệm quốc tế mà các nhà hoạch định chính sách ở Việt Nam có thể quan tâm. Phần cuối cùng đưa ra một số khuyến nghị chính sách và kết luận.

(Như đã đăng trên Bản tin của Quốc hội, số 02/2023, với tiêu đề: “Thông tin tham khảo về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025”.)

Đóng